Disclaimer

Disclaimer

 

Alle diensten en/of (andere) werkzaamheden (waaronder koop en verkoop) worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd op basis van een koopovereenkomst of een overeenkomst van opdracht door de eenmanszaak J.J. Roosjen Taxateur/Expert, handelend onder de naam Jacob J. Roosjen SRI ®. Jegens een ieder zijn toepasselijk de Algemene voorwaarden Jacob J. Roosjen SRI ® met betrekking tot verkoop en overeenkomsten van opdracht tot taxatie, onderzoek, advies, restauratie, catalogisering en gelijksoortige opdrachten wanneer sprake is van verkoop door Jacob J.Roosjen SRI ® of wanneer sprake is van een overeenkomst van opdracht tot taxatie, onderzoek, advies, restauratie, catalogisering en gelijksoortige opdrachten niet zijnde een opdracht tot bemiddeling of een opdracht tot consignatieverkoop. Deze algemene voorwaarden zijn op 3-10-2018 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30097529 en zijn tevens te raadplegen op https://jacobroosjen.com/algemene-voorwaarden/. Jegens een ieder zijn toepasselijk de Algemene voorwaarden Jacob J. Roosjen SRI ®, met betrekking tot inkoop, opdracht tot consignatieverkoop en opdracht tot bemiddeling, wanneer sprake is van inkoop, opdracht tot consignatieverkoop of opdracht tot bemiddeling. Deze algemene voorwaarden zijn op 3-10-2018 gedeponeerd bij Kamer van Koophandel onder nummer 30097529. De voorwaarden zullen u op verzoek kosteloos worden toegezonden. In alle door Jacob J. Roosjen SRI ® gehanteerde algemene voorwaarden is een beperking van aansprakelijkheid opgenomen welke tevens van toepassing is op rechtsverhoudingen met derden. Jacob J. Roosjen SRI ® is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KVK-nummer 30097529.

 

Door gebruik te maken van de website gaat u akkoord met deze disclaimer. In het geval er interpretatieverschillen zijn met de Engelstalige versie prevaleert de disclaimer in de Nederlandse taal.

 

Jacob J. Roosjen SRI ® kan naar eigen inzicht, op ieder moment en zonder voorafgaande aankondiging of toestemming wijzigingen en aanvullingen (laten) aanbrengen op de website of de website (laten) beëindigen. Jacob J. Roosjen SRI ® aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van een wijziging, aanvulling of beëindiging van de website.

 

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Jacob J. Roosjen SRI ® garandeert echter niet dat deze website te allen tijde foutloos of ononderbroken functioneert. Hoewel Jacob J. Roosjen SRI ® ernaar streeft dat alle informatie op deze website correct en actueel is, staat Jacob J. Roosjen SRI ® niet in voor de juistheid of volledigheid van de gepubliceerde informatie. Er kan geen enkel recht worden ontleend aan de gegevens en/of informatie (waaronder begrepen prijzen) gepubliceerd op deze website. Jacob J. Roosjen SRI ® aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor fouten of onvolledigheden (waaronder begrepen wijzigingen en programmeer- en typefouten in de prijzen) op deze website. Jacob J. Roosjen SRI ® is tevens op geen enkele manier verantwoordelijk voor enig andere webpagina die naar deze website verwijst.

 

Jacob J. Roosjen SRI ® aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, daaronder mede begrepen handelen, nalaten en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie, alsmede de (tijdelijke) onmogelijkheid deze website te kunnen raadplegen.

 

Deze website en de daarin opgenomen gegevens en informatie zijn eigendom van Jacob J. Roosjen SRI ®. Jacob J. Roosjen SRI ® behoudt alle rechten op alle informatie (waaronder tekst, afbeeldingen en logo’s) die aangeboden wordt op deze website. Het is niet toegestaan informatie van deze website te downloaden, te kopiëren, op enigerlei wijze openbaar te maken of te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Jacob J. Roosjen SRI ®. De informatie op deze website mag wel worden gedownload en/of afgedrukt voor persoonlijk gebruik.

 

Download hier de disclaimer als pdf.