Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Jacob J. Roosjen SRI ® met betrekking tot verkoop en overeenkomsten van opdracht tot taxatie, onderzoek, advies, restauratie, catalogisering en gelijksoortige opdrachten

 

Artikel 1: Definities

 1. Gebruiker: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, zijnde de eenmanszaak Jacob J. Roosjen SRI ®, in deze algemene voorwaarden aangeduid als Gebruiker.
 2. Cliënt: Koper of opdrachtgever.
 3. Kunstvoorwerp: het kunstvoorwerp of de kunstvoorwerpen die onderwerp is/zijn van de tussen Gebruiker en Cliënt te sluiten of gesloten overeenkomst.
 4. Taxatie: het door Gebruiker onderzoeken en waarderen van het Kunstvoorwerp en het uitbrengen van een taxatierapport.
 5. Onderzoek: het door Gebruiker onderzoek doen naar een of meer van de volgende onderwerpen en het uitbrengen van een rapport daarover: de aard, oorsprong, datering, authenticiteit, bron, herkomst (provenance), waarde en conditie (inclusief informatie over restauraties en eerdere onderzoeken) van het Kunstvoorwerp.
 6. Advies: het adviseren bij de aankoop of verkoop van een Kunstvoorwerp.
 7. Catalogiseren: het opstellen van een catalogus met betrekking tot een privéverzameling, museale collectie of tentoonstelling.
 8. Restauratie: het als zilversmid restaureren van een Kunstvoorwerp.
 9. Overeenkomst van Opdracht: een overeenkomst van opdracht met betrekking tot Taxatie, Onderzoek, Advies, Catalogisering, Restauratie of een andere vorm van opdracht, niet zijnde de opdracht tot consignatieverkoop of bemiddeling.
 10. Werkzaamheden: al hetgeen dat valt onder een Overeenkomst van Opdracht.

Artikel 2: Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderdelen van de relatie tussen Gebruiker en Cliënt voortvloeiende uit een Koopovereenkomst of Overeenkomst van Opdracht.
 2. Afwijking van deze algemene voorwaarden is enkel mogelijk indien dat schriftelijk door Gebruiker wordt bevestigd.
 3. Nietigheid, vernietiging of onverbindendheid van een van de bepalingen in deze algemene voorwaarden laat de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden onverlet.
 4. Geen enkele mondelinge of schriftelijke verklaring van Gebruiker kan inhouden dat afstand wordt gedaan van rechten of rechtsmiddelen die Gebruiker ter beschikking staan.
 5. Alle aanbiedingen/offertes/prijsopgaven/andere mededelingen van Gebruiker met betrekking tot het Kunstvoorwerp zijn vrijblijvend. Alle overeenkomsten komen enkel door het ondertekenen van een schriftelijk contract tot stand. Een Overeenkomst van Opdracht is tevens tot stand gekomen wanneer Gebruiker met toestemming van Opdrachtgever aan de overeengekomen Werkzaamheden is begonnen of wanneer Gebruiker de overeenkomst bevestigt middels het toesturen van een factuur.
 6. Mondelinge toezeggingen, overeenkomsten, aanvullingen en wijzigingen op een eerder gesloten overeenkomst zijn pas bindend na schriftelijke bevestiging door Gebruiker.
 7. Alle offertes en alle in de correspondentie met Gebruiker genoemde bedragen, zijn altijd uitgedrukt in Euro en altijd exclusief BTW. De BTW komt voor rekening van Cliënt.
 8. Gebruiker accepteert geen contante betalingen. Betaling is mogelijk per banktransfer.
 9. Elke door Gebruiker verzonden factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden betaald. Gebruiker mag betaling weigeren indien de betaling afkomstig is van een ander dan Cliënt. Bij onjuiste of te late betaling heeft Gebruiker het recht om a. de overeenkomst te ontbinden, b. 1% rente per maand in rekening te brengen, c. buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen en d. eventuele economische schade op Cliënt te verhalen.
 10. In afwijking van afdeling 7 boek 6 BW kan Cliënt geen gebruik maken van het recht op verrekening. In afwijking van afdeling 12 boek 6 BW kan Cliënt geen gebruik maken van het recht op opschorting.
 11. Het domicilie van Cliënt wordt vermoed te zijn, zijn laatst bij Gebruiker bekende adres. Alle zaken (waaronder documenten en het Kunstvoorwerp) die door Gebruiker daarnaartoe zijn verstuurd, worden geacht door Cliënt te zijn ontvangen. Het is de verantwoordelijkheid van Cliënt om Gebruiker op de hoogte te brengen en houden van de juiste contact-/adresgegevens.
 12. Alle geschillen terzake van, voortvloeiende uit of verband houdende met de tussen Gebruiker en Cliënt gesloten Overeenkomst van Opdracht waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, of de totstandkoming van een Overeenkomst van Opdracht of van deze algemene voorwaarden, worden uitsluitend ter beslechting voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats of plaats van vestiging van Gebruiker.
 13. Alle geschillen terzake van, voortvloeiende uit of verband houdende met de tussen Gebruiker en Cliënt gesloten Koopovereenkomst, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, of de totstandkoming van een Koopovereenkomst worden uitsluitend en in hoogste instantie beslecht door middel van arbitrage van het Scheidsgerecht als ingesteld door de Vereniging van Handelaren in Oude Kunst in Nederland (VHOK). Een geschil wordt aanhangig gemaakt door een brief te sturen naar het secretariaat van de VHOK (Damrak 375, 1012 ZJ Amsterdam, tel. (020) 6238904, e-mail info@kvhok.nl).
 14. Op alle verbintenissen tussen Gebruiker en Cliënt en op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken) is te allen tijde volledig uitgesloten.
 15. Bij tegenstrijdigheid tussen de Nederlandstalige versie van deze algemene voorwaarden en de vertaling daarvan, is de Nederlandse tekst leidend.
 16. Het is niet mogelijk om de rechten en plichten die voortvloeien uit de overeenkomst tussen Verkoper en Gebruiker, over te dragen aan derden, met uitzondering van erfopvolging.
 17. Indien Gebruiker een Kunstvoorwerp wegens omstandigheden aan de zijde van Cliënt, tijdelijk voor Cliënt in bewaring neemt, heeft Gebruiker het recht om bewaarloon in rekening te brengen van €1,00 per dag of bij noodgedwongen externe opslag, de werkelijke opslagkosten. Opslag komt voor risico van Cliënt. Cliënt dient het Kunstvoorwerp zelf te verzekeren tegen schade, diefstal en vernietiging.
  Ontbinding van de overeenkomst door Gebruiker
 18. Gebruiker mag de met Cliënt gesloten overeenkomst ontbinden indien:
  a. Cliënt niet tijdig betaalt, vanaf twee maanden na verval van de betaaltermijn;
  b. Indien sprake is van (een verzoek tot): faillissement, surseance van betaling, schuldsanering of onder curatele stelling van de Cliënt;
  c. Cliënt (zijnde een rechtspersoon) wordt ontbonden;
  d. Cliënt niet de juiste persoonsgegevens verstrekt, welke Gebruiker nodig heeft voor het voldoen aan de op Gebruiker rustende wettelijke administratieverplichtingen of voor het verrichten van op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme verplicht Cliëntonderzoek;
  e. Gebruiker op grond van de uitkomst van het onder d. genoemde Cliëntonderzoek geen transacties met Cliënt mag verrichten;
  f. Force majeur kan een reden zijn voor ontbinding of vertraging aan de zijde van Gebruiker.
 19. In het geval waarin Gebruiker als bemiddelaar optreedt voor een verkoper, erkent Koper dat Gebruiker alle rechten van de verkoper heeft om op Koper te verhalen of de Koopovereenkomst te ontbinden indien Koper tekort komt in de nakoming van de overeenkomst.
  Aansprakelijkheid
 20. Gebruiker is enkel aansprakelijk tot het, in het kader van de tussen Gebruiker en Cliënt gesloten overeenkomst, bij Cliënt in rekening gebrachte factuurbedrag. Gebruiker is enkel aansprakelijk in geval van grove schuld en nalatigheid aan de zijde van Gebruiker in de nakoming van de overeenkomst en in het geval van non-conformiteit. Gebruiker is in geen geval aansprakelijk voor bedrijfsschade, vermogensschade, gevolgschade en/of indirecte schade van Cliënt of voor fysieke schade aan het Kunstvoorwerp of diefstal of vernietiging van het Kunstvoorwerp. Er rust geen opstalaansprakelijkheid op Gebruiker.
 21. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van door de Cliënt onjuist of onvolledig verstrekte informatie.

Artikel 3: Publicatie

Gebruiker heeft het recht om verkoopsuccessen te publiceren op de website onder vermelding van de verkoopprijs. Gebruiker heeft het recht om artikelen of boeken te publiceren met betrekking tot door hem verricht Onderzoek over een Kunstvoorwerp. Het auteursrecht ligt bij Gebruiker en blijft te allen tijde bij Gebruiker.

Artikel 4: Verkoop

Conformiteit

 1. De mededelingsplicht van Gebruiker strekt tot het informeren van de Koper naar beste kennis en inzicht over de aard, oorsprong, datering, authenticiteit, bron, herkomst (provenance), waarde en conditie (inclusief informatie over restauraties en onderzoeken) van het Kunstvoorwerp en tot het (op verzoek) verstrekken van een conditierapport. Gebruiker informeert Koper met de kennis die hem op dat moment bekend is en met betrekking tot de geldende stand van kunsthistorische wetenschap, redelijkerwijs bekend kan zijn. De aard van het Kunstvoorwerp kan meebrengen dat de kennis over het Kunstvoorwerp door voortschrijdend inzicht in de kunsthistorische wetenschap en bij Gebruiker, kan veranderen. Daarom kan geen garantie worden ontleend aan de mededelingen van Gebruiker en aan andere informatie over het kunstvoorwerp.
 2. Koper dient het Kunstvoorwerp, voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst en direct bij levering nauwkeurig en deskundig te (laten) onderzoeken en een eigen oordeel te vormen over de mate waarin het Kunstvoorwerp overeenkomt met de beschrijving ervan. Gebruiker biedt daarvoor de mogelijkheid om op afspraak bij Gebruiker langs te komen om het Kunstvoorwerp te inspecteren. Indien Koper afziet van bezichtiging kan Koper geen beroep doen op eventuele non-conformiteit.
 3. Koper koopt het Kunstvoorwerp in de staat waarin het zich ten tijde van de koop bevindt (‘as is’).
 4. Informatie zoals vermeld op de website of in een catalogus, maakt geen onderdeel uit van de koopovereenkomst.

Klachten en Ontbinding van de koopovereenkomst door Koper

 1. Indien het gekochte kunstvoorwerp niet voldoet aan de overeenkomst, dient Koper daarover per e-mail of per aangetekende brief te klagen voor het einde van de betaaltermijn, tenzij sprake is van verborgen gebreken.
 2. Klachten schorten de betalingsverplichting van Koper enkel op als er een bankgarantie wordt afgegeven.
 3. Indien de Koper een klacht heeft over (de werkwijze van) Gebruiker, kan de Koper daarover schriftelijk klagen bij Gebruiker. Gebruiker zal serieus op de klacht in gaan en binnen 30 dagen schriftelijk reageren.
 4. Koper kan de overeenkomst enkel ontbinden met instemming van Gebruiker en enkel indien sprake is van zodanige verborgen gebreken of zodanig onjuiste beschrijving, dat koper van de koop zou hebben afgezien als de juiste informatie hem ten tijde van de aankoop bekend was geweest, of in dat geval het Kunstvoorwerp slechts tegen een aanmerkelijk lagere prijs zou hebben gekocht. Indien Gebruiker dat wenst, krijgt Gebruiker de mogelijkheid om het kunstvoorwerp te inspecteren naar aanleiding van de klacht. Ontbinding op grond van door Gebruiker onjuist verstrekte informatie met betrekking tot het Kunstvoorwerp is enkel mogelijk binnen drie maanden na de datum van de Koopovereenkomst, onder levering van minimaal één deskundigenrapport waarin is aangetoond dat sprake is van non-conformiteit. Ontbinding op grond van beschadigingen aan het kunstvoorwerp is niet mogelijk op grond van de artikelen 4.2, 4.3, 4.10 en 4.11a van deze algemene voorwaarden.
 5. In geval van ontbinding van de koopovereenkomst, komt het retourneren voor rekening en risico van Koper.

Feitelijke levering

 1. Gebruiker kan het gekochte kunstvoorwerp naar Koper verzenden of Koper kan het kunstvoorwerp ophalen.
 2. In het geval van binnenlandse verzending komen de kosten en het risico van transport voor Koper. Koper moet zelf het Kunstvoorwerp verzekeren.
 3. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen geldt voor internationale verzending de toepasselijkheid van de Inco Terms Ex Works, zijnde het volgende:
  a. Koper regelt en betaalt het inpakken van het kunstvoorwerp voor internationaal transport;
  b. Koper regelt en betaalt het transport vanaf het adres van Gebruiker tot aan het eigen adres van Koper. Gebruiker werkt aan het transport mee en kan op verzoek van Koper, namens Koper contracten met transporteurs sluiten. Het transport komt voor rekening en risico van Koper.
  c. Koper sluit zelf een transportverzekering af, vanaf het adres van Gebruiker tot aan het adres van Koper. Op verzoek van Koper kan Gebruiker namens Koper een transportverzekering afsluiten, voor rekening van Koper;
  d. Koper dient zelf voor eigen rekening en risico te regelen en betalen, alles met betrekking tot internationaal transport vanaf de Nederlandse grens, import, export, belastingen en vergunningen;
  e. Het is de verantwoordelijkheid van Koper ervoor te zorgen dat Gebruiker beschikt over de juiste voor verzending en verzekering benodigde gegevens.
 4. Koper heeft een onderzoeksplicht met betrekking tot de mogelijkheden van export en import en de benodigde vergunningen. Gebruiker geeft geen garantie dat het kunstvoorwerp niet aan export-/importrestricties of embargo’s onderhevig is.
 5. Indien Koper de BTW wil terugvorderen, dient Koper tijdig de originele export-documenten aan Gebruiker te sturen.
 6. Gebruiker geeft het Kunstvoorwerp pas voor verzending af, nadat Gebruiker de betaling heeft ontvangen.

Overgang eigendomsrecht en risico

 1. Het eigendom op het Kunstvoorwerp gaat pas over op Koper, nadat Koper aan alle op Koper rustende verplichtingen ten opzichte van Gebruiker heeft voldaan, ongeacht op welke grond of overeenkomst die verplichtingen bestaan. Fysieke overdracht van het Kunstvoorwerp doet daar niet aan af. Tot het moment waarop de eigendom op Koper overgaat, mag Koper het kunstvoorwerp niet verkopen/ verhuren/ verwerken/ bewerken/ restaureren/bezwaren of anderszins inbreuk maken op het eigendomsrecht van Gebruiker.
 2. Het risico voor het kunstvoorwerp gaat over vanaf het moment waarop het Kunstvoorwerp het adres van Gebruiker verlaat en door Koper of een door Koper in verband met transport of anderszins aangewezen derde, in ontvangst is genomen.

Artikel 5: Overeenkomsten van Opdracht

 1. De Overeenkomst van Opdracht tussen Gebruiker en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd en eindigt met het uitbrengen van het schriftelijk taxatie- of onderzoeksrapport, een advies of catalogus en het versturen van de factuur. Bij omvangrijkere opdrachten waar een langere tijd mee gemoeid gaat, is Gebruiker gerechtigd om een aanbetaling in rekening te brengen voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst.
 2. De Werkzaamheden worden uitsluitend gedaan voor de Opdrachtgever en aan eventuele schriftelijke stukken die naar aanleiding van die werkzaamheden worden geleverd kan alleen de Opdrachtgever rechten ontlenen.
 3. Opdrachtgever dient het kunstvoorwerp dat zich voor het verrichten van de Werkzaamheden bij Gebruiker bevindt, binnen 14 dagen na het eindigen van de overeenkomst van opdracht, op te (laten) halen.
 4. Gebruiker voert de Werkzaamheden uit naar zijn beste weten en kunnen, met kennis van de huidige stand van wetenschap, zonder dat Gebruiker een resultaatsverplichting op zich neemt. Er rust uitdrukkelijk enkel een inspanningsverplichting op Gebruiker. De Werkzaamheden zien op de toestand van het kunstvoorwerp op het moment waarop de Werkzaamheden worden uitgevoerd.
 5. Gebruiker berekent voor de overeengekomen Werkzaamheden een honorarium dat hij met Opdrachtgever is overeengekomen, te vermeerderen met BTW. Kosten, die geen deel uitmaken van het honorarium, maar die verband houden met de uitvoering van een opdracht, kunnen aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht, daaronder begrepen reis- en verblijfskosten, te vermeerderen met BTW. Indien Gebruiker voor de Werkzaamheden substantieel meer tijd nodig heeft dan vooraf met Opdrachtgever is gecommuniceerd, brengt Gebruiker de Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Gebruiker is gerechtigd om – na overleg met opdrachtgever – hulppersonen in te schakelen en de kosten door te berekenen aan de Opdrachtgever.
 6. De Opdrachtgever heeft de plicht Gebruiker juist en volledig te informeren over alle voor de werkzaamheden van Gebruiker, essentiële informatie.
 7. De Opdrachtgever zorgt ervoor dat het Kunstvoorwerp verzekerd is tegen schade, diefstal en vernietiging.
 8. De Opdrachtgever kan de Overeenkomst van Opdracht enkel ontbinden of opzeggen onder vergoeding van de door Gebruiker verrichte werkzaamheden tegen het overeengekomen honorarium en vergoeding van eventuele andere door Gebruiker in het kader van de overeenkomst gemaakte kosten, zonder dat Opdrachtgever aanspraak maakt op een verslag met betrekking tot de door Gebruiker tot op moment van ontbinden verrichte Werkzaamheden. Indien Gebruiker in verband met de planning voor de werkzaamheden van de overeengekomen opdracht, een andere opdracht heeft moeten afwijzen, maakt Gebruiker bij ontbinding of opzegging door Opdrachtgever tevens aanspraak op vergoeding van het honorarium voor de nog niet uitgevoerde maar wel ingeplande werkzaamheden.
 9. Indien de Opdrachtgever een klacht heeft over (de werkwijze van) Gebruiker, kan de Opdrachtgever daarover schriftelijk klagen bij Gebruiker. Gebruiker zal serieus op de klacht in gaan en binnen 30 dagen schriftelijk reageren.
 10. Tevens kan Opdrachtgever die een klacht heeft over (de werkwijze van) Gebruiker in de uitvoering van een Overeenkomst van Opdracht binnen een jaar nadat de klacht bij Gebruiker is bekend gemaakt, een klacht indienen bij de geschillencommissie van de Federatie TMV, waarbij Gebruiker is aangesloten. Het geschillenreglement en een klachtenformulier zijn te vinden via: http://www.federatie-tmv.nl/klachtenregeling.

Artikel 6: Consumentenrecht

 1. Indien tussen Gebruiker en een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van diens beroep of bedrijf (Consument) een overeenkomst tot stand komt waarbij tot en met het moment van totstandkoming van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer middelen voor communicatie op afstand, dan geldt het hiernavolgende:
  i. Gedurende 14 dagen, te rekenen vanaf de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten, is de Cliënt (Consument) gerechtigd om de overeenkomst kosteloos en zonder opgave van redenen te ontbinden. Deze ontbinding dient evenwel schriftelijk (per e-mail, brief of fax) te geschieden of door middel van een andere daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring aan Gebruiker.
  ii. De Opdrachtgever (Consument) kan geen gebruik maken van bovengenoemd recht, indien a. Gebruiker met toestemming van de Opdrachtgever is begonnen met de uitvoering van de overeenkomst, voordat de termijn van 14 dagen is verstreken, of b. indien de Opdrachtgever (Consument) heeft verklaard afstand te doen van zijn recht tot ontbinding zodra Gebruiker de overeenkomst is nagekomen.
 2. In geval van een koopovereenkomst op afstand tussen de Koper (Consument) en Gebruiker, wordt het kunstvoorwerp niet verzonden voordat de bovengenoemde 14-dagentermijn is verstreken.

Artikel 7: Privacy

 1. Gebruiker houdt rekening met de privacy van Cliënt en verwerkt de persoonsgegevens van Cliënt enkel binnen de grenzen van de wet. Voor meer informatie wordt verwezen naar het privacyreglement van Gebruiker, te raadplegen via: https://jacobroosjen.com/privacyreglement/.

 

Download hier de Algemene Verkoopvoorwaarden als pdf.